Các khóa học đã đăng ký

PGS.TS Nghiêm Vân Khanh

Lý lịch khoa học

Họ và tên: Nghiêm Vân Khanh

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ

Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Xây Dựng

Cấp thoát nước

2002

Thạc sỹ

Đại học Xây Dựng

Kỹ thuật môi trường

2006

Tiến sỹ

Đại học Xây Dựng

Công nghệ môi trường CTR

2013

Các lĩnh vực chuyên môn sâu:

  • Lập quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước mưa trong đô thị và các khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp.
  • Lựa chọn, thiết kế công nghệ, thiết bị, trạm, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, các công trình xử lý bùn thải cũng như các công trình bảo vệ môi trường nước.
  • Hướng dẫn lập chương trình quan trắc môi trường, quản lý vận hành và điều khiển các công trình xử lý chất thải trong đô thị và khu công nghiệp.
  • Lập quy hoạch và thiết kế hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, chất thải nguy hại trong lĩnh vực công nghiệp và y tế.
  • Thiết kế công nghệ xử lý nâng cao, xử lý triệt để nước thải sinh hoạt và công nghiệp, các vấn đề về tái sử dụng nước thải, thu hồi chất quí hiếm;
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.
  • Xây dựng các kế hoạch và chương trình quản lý chất thải rắn, quản lý nước mưa và úng ngập đô thị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, kiểm soát, phòng ngừa thiên tai và sự cố môi trường.
  • Xây dựng chương trình thu hồi sinh khối biogas, tận thu tối đa các nguồn năng lượng từ các chất thải đô thị theo hướng bền vững.
  • Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình, công nghệ xử lý chất thải. Đưa ra các giải pháp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng trong các khu xử lý chất thải.

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong những năm gần đây:

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Công nghệ sản xuất phân vi sinh (compost) từ chất thải hữu cơ. Trường hợp nghiên cứu: Nhà máy chế biến phế thải Cầu Diễn, thành phố Hà Nội

4/2011-12/2011

Hiệp hội các đô thị Việt Nam chủ trì hợp tác với Ủy Ban Kinh tế xã hội của Liên Hợp Quốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương – UNESCAP

Đã nghiệm thu, loại tốt

Biên soạn sổ tay Cấp nước an toàn

6/2016-6/2017

RD 65 – 16

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu, loại Khá

Xây dựng hệ thống lấy mẫu, phân tích thành phần, tính chất vật lý của chất thải rắn phục vụ đào tạo và NCKH

01/2016 -12/2016

Cấp trường

Đã nghiệm thu, loại xuất sắc

Triển khai xây dựng mô hình cột lọc trao đổi ion phục vụ đào tạo và NCKH ngành cấp thoát nước và xỹ thuật môi trường

12/2014 -  12/2015

Cấp trường

Đã nghiệm thu, loại xuất sắc

Nghiên cứu sự biến đổi của các thành phần độc hại trong nước thải ngành công nghiệp thực phẩm theo thời gian và sự tác động của chúng đến môi trường

01/2005-12/2005

Cấp trường

Đã nghiệm thu, loại khá

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Điều tra, khảo sát xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp

2007-2008

Bộ

Mã số: MT 11-06

Đã nghiệm thu

Quy hoạch tổng thể khu chôn lấp chất thải rắn và các công trình xử lý đi kèm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam

2007-2009

Nhà nước

Đã nghiệm thu

Điều tra hiện trạng, xây dựng quy hoạch quản lý chất thải rắn tại các đô thị thuộc lưu vực Sông Đáy

2008-2010

Bộ, mã số MT 13-07

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng phương pháp ủ sinh học phù hợp với điều kiện Việt Nam

2008-2010

Bộ, mã số B2007-03-17

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu cơ sở khoa học lập quy hoạch quản lý chất thải rắn cho các đô thị loại 2 đến 2010 và định hướng đến 2020

2010-2012

Bộ, mã số B2009-03-69 TĐ

Đã nghiệm thu

Xây dựng dự thảo TCVN Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung, yêu cầu kỹ thuật về thiết kế và vận hành

2010

Bộ, MT 05-09

Đã hoàn thành

Xây dựng kế hoạch và các giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với các bãi chôn lấp chất thải rắn khu vực đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu long, Duyên hải miền Trung

2012-2014

Bộ Xây dựng

Đã nghiệm thu, loại khá

Nghiên cứu xây dựng dự thảo quy chế thu gom, vận chuyển, quản lý phân bùn bể tự hoại, bùn cặn hệ thống thoát nước và bùn thải công trình xử lý nước thải đô thị

2013 – 2014

MT 05 – 13

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu, loại khá

Xây dựng quy chế thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý phế thải xây dựng

2012 – 2013

MT 05-12

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu, loại khá

Các công trình khoa học đã được công bố:

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

-

-

-

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

Quy hoạch xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh ở các đô thị phía Bắc nước ta thực trạng và giải pháp”, tr 101-tr106.

Đồng tác giả

Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị môi trường toàn quốc 2005, Bộ Tài nguyên và Môi trường,

2005

 

Áp dụng “Phân tích dòng luân chuyển vật chất” để cải thiện quản lý tại nhà máy xử lý chất thải rắn hữu cơ Cầu Diễn, tr 79-85

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học công nghệ Xây dựng

ISSN 1859–2996

Số 1/2007

 

Nghiên cứu thu hồi các chất dinh dưỡng từ rác thải sinh hoạt phục vụ cho cây trồng, tr 82-83

Đồng tác giả

Tạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0762

số 2/2010

 

Nghiên cứu chế độ đảo trộn trong ủ sinh học chất thải hữu cơ cấp khí tự nhiên trên mô hình thực nghiệm, tr 70-73

Đồng tác giả

Tạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0762

số 12/2011

 

Xây dựng mô hình quản lý môi trường cho các khu công nghiệp theo hướng sinh thái và bền vững, tr 51-54

Tác giả

Tạp chí khoa học Kiến Trúc và Xây dựng

ISSN 1859-350X

Số 4/2011

 

Nghiên cứu đề xuất tiêu chí lựa chọn công nghệ ủ sinh học phù hợp để xử lý chất thải rắn sinh hoạt  cho các đô thị loại 2 trong điều kiện Việt nam, tr 49-52

Đồng tác giả

Tạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0762

số 02/2012

 

Công nghệ ủ sinh học chất thải hữu cơ cấp khí tự nhiên – Thực trạng và cơ hội nhân rộng trong thực tiễn ở Việt nam, tr 30-34

Tác giả

Tạp chí Người Xây dựng

ISSN 0866-8531

Số 4&5/2012

 

Nghiên cứu động học quá trình xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng công nghệ ủ sinh học cấp khí tự nhiên trong điều kiện thực nghiệm ở Việt Nam, Tr 60-62

Tác giả

Tạp chí Xây dựng và đô thị

ISSN 1859-3119

Số 26/2012

 

Phân tích loại hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam ít chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tr 161-173

Tác giả

Hội nghị khoa học Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, 45 năm phát triển và hội nhập, Kỷ yếu tiểu ban KTHT và MT Đô thị

NXB Xây dựng, ISBN: 978-604-82-1402-9

11/2014

 

Sử dụng năng lượng thủy lực tái tạo tại các trạm xử lý nước thải tập trung để xây dựng công trình phát điện, tr 79-82

Tác giả

Tạp chí khoa học Kiến Trúc và Xây dựng

ISSN 1859-350X

Số 18/2015

 

Xây dựng bài tập thực hành, thí nghiệm trên mô hình cột lọc trao đổi ion phục vụ đào tạo chuyên ngành cấp thoát nước và kỹ thuật môi trường, tr 75-78

Tác giả

Tạp chí khoa học Kiến Trúc và Xây dựng

ISSN 1859-350X

Số 25/2017

 

Giải pháp quản lý chất lượng nước đảm bảo cấp nước an toàn cho tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát triển bền vững, tr 26, 29-32

Tác giả

Tạp chí cấp thoát nước

ISSN 1859-3623

Số 5(115)/2017

 

Nghiên cứu thử nghiệm khả năng sử dụng năng lượng tái tạo từ quá trình ủ phân compost quy mô nhỏ phục vụ cấp nước nóng sinh hoạt, tr 40-44

Tác giả

Tạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0762

Số 4/2017

 

Tiêu chí đánh giá trình độ công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường nước phù hợp với điều kiện Việt Nam, tr 52-55

Tác giả

Tạp chí Xây dựng và đô thị

ISSN 1859-3119

Số 53/2017

 

Thực trạng nguồn nhân lực đảm bảo cấp nước an toàn cho các đô thị ở Việt Nam, Tr 40-41

Tác giả

Tạp chí Cấp thoát nước

ISSN 1859-3623

Số 3(113)/2017

 

Nghiên cứu khả năng cắt giảm khí nhà kính từ các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Huế, tr 36-40

Tác giả

Tạp chí Người xây dựng, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

ISSN 0866-8531

Số 5&6/2017

 

Giải pháp quy hoạch quản lý chất thải xây dựng nhằm mục đích thu hồi tái sử dụng cho khu tái định cư Phú Diễn – Hà Nội, tr 51-55

Tác giả

Tạp chí Quy hoạch đô thị

ISSN 1859-3658

 

Số 28/2017

 

Giải pháp bảo vệ môi trường địa hình chống sạt lở, xói mòn và tích tụ đất đá trong quy hoạch xây dựng đô thị tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tr56-61

Tác giả

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng

ISSN 1859-3054

Số 88/2017

 

Nhận dạng, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn tại các đô thị ven biển tỉnh Quảng Ninh, tr23-28

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học Kiến Trúc và Xây dựng

ISSN 1859-350X

Số 31/2017

3

Hội nghị quốc tế

 

 

 

 

Topic: “Solid Waste Management in  Ha long Bay – Vietnam”

 

Đồng tác giả

Hội thảo quốc tế 10th Expert Meeting on Solid Waste Management in Asia and Pacific Islands, Tottori, Japan

20-22 February 2012

 

Research on Waste Biomass Utilization in small cities/towns of   Vietnam.

 

 

Tác giả

1st Workshop on Current Status and Future Perspective on

Waste Biomass Utilization in Vietnam”

24th August, 2012

 

Nghiên cứu động học quá trình xử lý bùn theo công nghệ sấy bùn bằng năng lượng mặt trời trong nhà kính

Tác giả

Proceedings – Focus on Viet Nam: Faecal Sludge Management in Viet Nam – Opportunity for Improvement

3rd International Faecal Sludge Management Conference 2015 

January, 2015

 

Identify and assess the impact of climate change and sea level rise to the system of landfills and solid waste treatment facilities in the central coast region of Viet Nam

Tác giả

Waste Management and Resource Efficiency, Proceeding of 6th Icon SWM 2016, Springer, ISBN 978-981-10-7289-5 ISBN 978-981-10-7290-1 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-981-10-7290-1

April, 2018


Thông tin liên hệ

hỗ trợ trực tuyến
Để biết thêm thông tin về Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị
thông tin tuyển sinh
Bạn cần tìm hiểu thêm về các yêu cầu để nhập học, về học phí, về kiểm tra đầu vào?
các hoạt động sắp diễn ra
Các hoạt động và sự kiện sắp diễn ra sẽ được cập nhật tại đây. Đừng bỏ lỡ nhé!
Câu hỏi thường gặp
GIẢI ĐÁP MỌI THẮC MẮC
CỦA PHỤ HUYNH VÀ SINH VIÊN

* Thắc mắc của bạn sẽ được phản hồi trong 24h. Xin cảm ơn!